Chào banTui bi mât JavaScript cho nên Internet Explorer (IE) chi co Chu viêt hiên lên,còn hình thì không co.Hiên tui dang xài Window 7,.Tui thu download lai IE,thi tu dông, duoc huong- dân download Reimage.Sau khi tui Download Reimage thì phai làm Scanner,. Sau khi click Scan thì hiên lên cua sô màu trang,và tui da cò rât lâu mà khg thây hiên lên gì ca.luc tôi click vô dâu X trên dâu bên mat thì xuât hiên hàng chu là "Reimage dang Scan trong may,tôi dê nhu vây cho toi hôm sau mà vân còn Scan.Tui thac mac là tai sao Scan lâu vây ??? không biêt tôi làm nhu vây co dung hay không ???.Tôi da tìm ra cach khac là :Xài Firefox Mozilla.Nhung khi tôi xài Firefox thì tôi không xài duoc Internet Download Manager dê tai phim VN vì IDM bi Firefox và Norton Security can trovà cai khung Dialog download không hiên ra duoc.Tui tìm cach làm "Configure Norton Security to work with internet Download Manager ( IDM) nhung không duoc.Bây chù tui bi mac ket voi IE (Internet Explorer)Xin ban chi dân cho tui biêt cach nào dê thao go vân dê này ?Cam on ban truocChào thân ai.Batam